als het écht proper moet zijn!

TDcleaning & Services

Algemene voorwaarden

Ontvang gratis een vrijblijvende offerte!

Wij komen met veel plezier bij u ter plaatse om de uit te voeren werken persoonlijk te bespreken.

Toch nog een vraagje?

Blijf er niet mee zitten, wij bieden je graag een antwoord.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TDCLEANING BV, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9255 Buggenhout, Krapstraat 64A, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0848.371.205, RPR Gent, afd. Dendermonde.

Artikel 1 Toepasselijke voorwaarden op de overeenkomst

Onderhavige algemene voorwaarden gelden in de verhouding met de opdrachtgever, met uitsluiting van desgevallende voorwaarden van de opdrachtgever.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de interpretatie van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de interpretatie plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

Van deze algemene voorwaarden kan alleen afgeweken worden na uitdrukkelijk voorafgaandelijk akkoord van TDCleaning.

De bijzondere voorwaarden, gesteld op de overeenkomst en het daarbij horende werkrooster, zijn eveneens bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.

Deze bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden in geval van tegenstrijdigheid.

Artikel 2: Begripsomschrijving

Werkzaamheden:

  • algemene schoonmaakwerken; reinigen van ramen; opkuis na renovatie/bouw; ontmossingen, vegen schoorstenen; reinigen van zonnepanelen, verkoop van (schoonmaak-)producten; …
  • Dit alles in de meest ruime zin van het woord, daaronder begrepen het verrichten van alle handelingen die met het vorige rechtstreeks of zijdelings verband houden.

Werkrooster:

  • De omschrijving met betrekking tot de soort, plaats, tijd, wijze, uurrooster en frequentie van de werkzaamheden.

Artikel 3: Offerte

Alle offertes van TD Cleaning zijn vrijblijvend en vervallen één maand na datum van de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. TD Cleaning is nooit gehouden tot materiële vergissingen of schrijffouten in offertes.

Tenzij uitdrukkelijk bepaald, zijn vermelde leveringstermijnen slechts indicatief en niet bindend voor TD Cleaning.TD Cleaning discrimineert haar werknemers op geen enkele wijze, en op geen enkele werf. Meer in het bijzonder discrimineert TD Cleaning nooit op huidskleur, nationaliteit of talenkennis van haar werknemers.

Artikel 4 Aanvaarding, voorschotten, en eindfactuur

Elke bestelling houdt aanvaarding in van onderhavige algemene voorwaarden door de klant. De bestelling is pas definitief wanneer de klant schriftelijk (per mail, post of drager) de door hem ondertekende offerte terug heeft bezorgd aan TD Cleaning, én de desgevallend gevraagde voorschotten werden ontvangen door TD Cleaning. Voorschotten moeten betaald worden op rekening van TD Cleaning.

Behoudens anders overeengekomen worden voorschotten enkel aangerekend voor schouwwerken of ontmossingen & coatings; en bedraagt het voorschot:
40% op de totaalprijs van de offerte, te betalen na ondertekening en na ontvangst van de voorschotfactuur. De slotfactuur van de resterende 60 % volgt na einde van de werken.

Artikel 5 Aanvang, duur en beëindiging van de werkzaamheden

De overeenkomst en de bijhorende algemene voorwaarden treden in werking wanneer de klant zijn akkoord heeft bevestigd door ondertekening van de offerte, tenzij een andere datum is voorzien voor inwerkintreding van de overeenkomst.

De partijen bepalen in onderling akkoord het werkrooster, waaronder de frequentie, de soort, de aard, de plaats en de wijze van de werkzaamheden.

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde duur en kan op ieder moment worden beëindigd door beide partijen, mits inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden, per schriftelijke aangetekende opzegbrief.

Bij gebreke van een aangetekend opzegschrijven verzonden uiterlijk 6 maanden vóóraf aan de voorziene einddatum, worden overeenkomsten van bepaalde duur stilzwijgend verlengd met dezelfde duur en volgens dezelfde voorwaarden (onverminderd indexatie van de prijzen).

De opzegtermijn vangt aan de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging wordt gedaan.

Contracten met een duur van 6 maand of minder, zijn niet opzegbaar en nemen van rechtswege een eind op de voorziene einddatum, tenzij beide partijen in onderling overleg overeenkomen om de overeenkomst te beëindigen of te verlengen.

Indien de klant de overeenkomst éénzijdig verbreekt zonder inachtname van de hierboven bepaalde opzegmodaliteiten, is een verbrekingsvergoeding verschuldigd overeenstemmende met ten minste zes maal de waarde van de overeengekomen maandelijkse kostprijs.

In geval de overeenkomst werd bedongen voor een termijn van zes maanden of minder, zal de verbrekingsvergoeding, minstens 50% bedragen van de overeengekomen totaalprijs.

Bij verbreking door de klant behoudt TD Cleaning het recht om bijkomende schadevergoeding te eisen t.g.v. de verbreking indien een hogere schade dan voormeld kan bewezen worden.

Ten laatste kunnen partijen kunnen in onderling akkoord met onmiddellijke ingang de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, al dan niet mits betaling van een vergoeding door de klant aan TD Cleaning, zoals overeen te komen door beide partijen.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

De overeenkomst kan enkel schriftelijk gewijzigd worden na akkoord van beide partijen. De klant dient eventueel gewenste wijzigingen aan het werkrooster te motiveren. TD Cleaning mag gevraagde wijzigingen aan het overeengekomen werkrooster steeds weigeren zonder verdere motivatie.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst en schorsing om gegronde redenen

De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkrooster en de overeenkomst worden uitgevoerd. De klant garandeert steeds de toegang tot de betreffende gebouwen en terreinen aan de aangestelden van TD Cleaning.

Tenzij anders overeengekomen tussen de partijen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden verricht op werkdagen (doch niet op nationale feestdagen) van maandag tot en met vrijdag.

TD Cleaning is niet aansprakelijk indien de werkzaamheden niet (afdoende) uitgevoerd kunnen worden door een fout van de klant. In dat geval zullen de werkzaamheden alsnog integraal worden aangerekend, alsof deze wel hadden plaatsgevonden conform de overeenkomst.

Indien de toegang tot de werf niet mogelijk is door fout van de klant, (bvb: vergeten afspraak; vergeten afgifte sleutel; loslopen van de hond; vergeten verwittigen van verlof,…) zal de integrale kostprijs aangerekend worden, alsof de werkzaamheden hadden plaatsgevonden.

In het bijzonder dient de klant te zorgen dat de schouw 24u vóór de voorziene schoorsteenreiniging niet werd gebruikt (geen vuur). In geval van schoorsteenreiniging dient de desgevallende kachel vóóraf verplaatst te worden door de klant indien deze redelijkerwijze niet door één persoon verplaatst kan worden. De schouw dient in goede staat te zijn.

Indien de schouw niet (afdoende) gereinigd kan worden door de slechte staat van de schouw (bvb scheef door ouderdom; te zware kachel om te verplaatsen door één persoon; incorrecte verbinding schoorsteenpijp; gebrekkige installatie kachel/schouw…), zal de reiniging alsnog integraal aangerekend worden door TD Cleaning.

De klant dient steeds bijzondere specificaties (bvb zeer zware kachel of afwijkende schoorsteenpijp) te melden aan TD Cleaning ten tijde van zijn bestelling. De klant kan steeds een betalende camera-inspectie vragen aan TD Cleaning om zich te vergewissen van de staat van zijn schouw alvorens over te gaan tot bestelling van de reiniging.

TD Cleaning is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor schade tgv. van gebreken aan de kachel/schouw.

TD Cleaning behoudt zich het voor om de reiniging van een schouw te weigeren indien deze, volgens aangestelde van TD Cleaning, niet conform blijkt te zijn.

In geval van gegronde redenen (staking, atmosferische gebeurtenissen, ongeval, verlof, ziekte, afwezigheid, onbeschikbaarheid of ontoegankelijkheid van de werf,…) zullen de partijen de overeenkomst kunnen schorsen.

Deze schorsing strekt zich ten hoogste uit tot de duurtijd van de gegronde reden. De overeenkomst wordt slechts geschorst als de ene partij de andere partij op de hoogte brengt van de gegronde reden, uiterlijk 7 dagen vóór de voorziene uitvoering van de werkzaamheden.

TD Cleaning behoudt zich het recht voor om de opgegeven reden door de klant al dan niet als een voldoende schorsingsgrond te beschouwen.

TD Cleaning zal indien mogelijk een andere datum overeenkomen met de klant om de voorziene werkzaamheden alsnog uit te voeren.

Indien TD Cleaning oordeelt dat de opgegeven reden ongegrond is; of indien de klant TD Cleaning laattijdig verwittigt, zullen de voorziene werkzaamheden alsnog aangerekend worden, zelfs indien deze niet uitgevoerd kunnen worden.

Artikel 8 Klachten en protest

Eventuele klachten dienen steeds onmiddellijk telefonisch én per mail met ontvangstbevestiging gemeld te worden binnen 24 uur na de uitvoering van de werkzaamheden, op straffe van onontvankelijkheid.

De klacht dient steeds een nauwkeurige omschrijving van de aard, het tijdstip en de ernst van de gebrekkige uitvoering te bevatten om ontvankelijk te zijn.

Eventuele factuurprotesten dienen tevens binnen de 24 uur na factuurdatum te worden medegedeeld per gemotiveerd schrijven per mail met ontvangstbevestiging aan TD Cleaning, op straffe van onontvankelijkheid.

De verplichting tot het onmiddellijk doorbellen van de klacht en de korte protesttermijnen zijn m.n. gerechtvaardigd gelet op de specifieke aard van de schoonmaakprestaties.

Bij gebreke van klachten binnen vermelde termijnen worden de prestaties en facturen van TD Cleaning geacht aanvaard te zijn.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van geleverde goederen gaan eerst over op de koper nadat deze aan TD Cleaning alle verplichtingen ingevolge deze levering heeft voldaan met inbegrip van de eventuele kosten, vergoedingen en penaliteiten.

De klant kan derhalve op geen enkele wijze beschikken over de nog niet volledig betaalde goederen.

Meer in het bijzonder kan hij ze niet aan derden ter beschikking stellen, in onderpand geven of in eigendom overdragen.

Artikel 10 Kosten

De kost van onderhoudsproducten zijn behoudens uitzondering (bvb zware chemicaliën) in de prijs begrepen.

Tenzij anders overeengekomen, gebruikt TD Cleaning de onderhoudsproducten van zijn keuze.

De klant kan echter zijn wens uiten voor andere producten (bvb ecologische producten).

In dat geval zullen deze apart aangerekend worden.

Kosten van parkeerbonnetjes, door het niet kunnen stationeren op eigendom van de klant zelf, worden doorgerekend aan de klant.

De klant zal de aangestelden van TD Cleaning steeds toegang verschaffen tot water en elektriciteit tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

De klant draagt alle kosten van elektriciteit, verwarming, water en het lozen van vervuild water.

Voor zover als nodig zal de klant instaan voor alle vereiste toelatingen en vergunningen van welke aard ook en dit zonder dat TD Cleaning ten zake enige verantwoordelijkheid noch kost kan dragen.

Alle kosten voortvloeiend uit een gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

TD Cleaning behoudt zich tevens het recht voor om bijkomend schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Prijs

De prijzen dekken lonen, salarissen, sociale lasten, materieel, producten en algemene kosten tegen de tarieven die gelden op de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Tenzij anders overeengekomen bevatten de prijzen niet het ophalen van afval.

Indien de klant wenst dat zijn afval wordt weggehaald door TD Cleaning, dient dit met nadruk besteld te worden door de klant.

TD Cleaning heeft het recht om ophaling van afval te weigeren (bvb gevaarlijk afval, medisch afval,…)

Een recyclagekost zal aangerekend worden in functie van o.a. de aard en de hoeveelheid afval.

De prijzen bevatten evenmin het leveren van toiletpapier, handzeep, en handdoeken in de toiletten.

De prijzen zijn steeds exclusief BTW.

BTW en andere eventuele overheidstaksen zijn steeds ten laste van de klant.

De overeengekomen prijzen van de overeenkomst zullen jaarlijks aangepast worden volgens de sectoriële prijsstijgingen zoals o.m. begroot door de Algemene Belgische Schoonmaakunie (ABSU).

Deze prijsaanpassing gebeurt cf. art. 57 van de Wet betreffende economische herstelmaatregelen van 30 maart 1976 en houdt uitsluitend rekening met objectieve parameters zoals de sectoriële loonsstijgingen en evolutie van de sociale lasten.

De wettelijke formule van prijsaanpassing leest als volgt:
Pn = Po x (0,20 + (S/s x 0,80)), waarbij: Pn: nieuwe prijs; Po: oude prijs; S: nieuwe kostprijs (loon + sociale lasten); s: oude kostprijs (loon + sociale lasten)

Artikel 12 Betalingstermijn

Facturen zijn betaalbaar uiterlijk de 15de dag na de dag van de factuurdatum.

Bij gebreke van betaling op de vervaldag, dient van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente van 10% jaars betaald te worden op het saldo, vanaf de datum van de factuur.

Bij gebreke van betaling op de vervaldag, dient tevens een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het saldo betaald te worden, met een minimum van 125 Euro.

Indien de klant een consument is in de zin van art. I.1 van het Wetboek Economisch Recht (WER), dan zal, in geval dat zijn factuurprotest of klacht ontvankelijk en gegrond wordt bevonden door TD Cleaning of door de rechtbank, de klant aanspraak kunnen maken, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, op een vergoeding van 10% van de geprotesteerde waarde van de betreffende factuur, met een minimum van 125€.

Indien TD Cleaning een geldsom verschuldigd is aan een klant, consument in de zin van art. I.1 van het WER, dan heeft deze klant recht, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, op een nalatigheidsinterest van 10% jaars op deze som, vanaf datum van opeisbaarheid, voor zover zijn vordering op TD Cleaning ontvankelijk en gegrond wordt bevonden door TD Cleaning of door de rechtbank.

De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het saldo van alle andere facturen, zelfs nog niet vervallen, onmiddellijk opeisbaar.

TD Cleaning is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien de klant in gebreke blijft tot het betalen van één vervallen factuur, totdat de volledige prijs is voldaan.

Indien de klant in gebreke blijft tot het betalen van 3 vervallen facturen, heeft TD Cleaning in ieder geval het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, zonder dat de klant recht heeft op een vergoeding.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en voorbehoud voor kleurverschillen

De opdrachtgever is verplicht eventuele schade binnen 24 uur na het schadevoorval schriftelijk en aangetekend te melden, op straffe van verval van enige schadevergoeding.

TD Cleaning kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook (inclusief waterschade), rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit de werkzaamheden en dit, noch voor schade geleden door de klant, zijn personeel, zijn installaties, of door derden, behoudens en in de mate dat de BA verzekering van TD Cleaning dekking verleent.

In de mate dat de aansprakelijkheid van TD Cleaning gedekt is door haar verzekering, zal de franchise dus ten laste blijven van de klant.

TD Cleaning is nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor breuk of schade aan lampen; lichtbuizen; krassen in ruiten, vensters en spiegels; inkrimping of verkleuring van tapijten ten gevolge van reiniging; evenals voor schade te wijten aan de ouderdom of aan de slechte toestand van de gebouwen, installaties, meubilair en materieel; of nog schade voortvloeiend uit verlies van sleutels.

TD Cleaning garandeert geen kleurgelijkheid na reiniging/coating van de te behandelen oppervlakken.

Het uitzicht van de te behandelen oppervlakken kan verschillen na behandeling.

De klant erkent dit en kan zich niet verhalen t.a.v. TD Cleaning wegens eventuele kleur- of uitzichtverschillen na reiniging of behandeling door TD Cleaning.

Artikel 14 Afwervingsverbod

Het is de klant (of één van zijn verbonden ondernemingen) verboden om zonder akkoord van TD Cleaning gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsook tot 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst (ongeachte de reden van beëindiging); een personeelslid van TD Cleaning, met wie de samenwerking bij TD Cleaning loopt of minder dan twee maanden geleden beëindigd werd, te werk te stellen, al dan niet in dienstverband; of rechtstreeks te contracteren met een onderaannemer van TD Cleaning, met wie de samenwerking met TD Cleaning loopt of minder dan drie maanden geleden beëindigd werd.

Bij overtreding van het afwervingsverbod bedoeld in het vorige lid van dit artikel, dient een schadevergoeding betaald te worden gelijk aan de door TD Cleaning geleden schade.

Deze schadevergoeding is minstens gelijk aan het dubbel van de brutolonen, wedden, brutovergoedingen en diverse lasten, die TD Cleaning heeft gedragen voor het betreffende personeel of aangestelden, gedurende de laatste zes maanden van aanstelling door TD Cleaning.

Het afwervingsverbod geldt niet in de mate dat de personeelsovername verplicht is ingevolge wettelijke of contractuele overnameverplichtingen.

Artikel 15 Bevoegde rechtbanken en onafhankelijkheid van de voorwaarden

De rechtbanken van het kanton Dendermonde en het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afd. Dendermonde zijn bevoegd voor de geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst.

Het Belgisch recht is van toepassing.

De eventuele ongeldigheid of nietigheid van één van de algemene of bijzondere voorwaarden van een contract treft enkel die ongeldige of nietige voorwaarde en doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige voorwaarden.

Indien één van de algemene of bijzondere voorwaarden ongeldig of nietig zou blijken te zijn dan stemmen partijen er mee in deze voorwaarde te vervangen door, en zich te verbinden tot, een geldige voorwaarde dewelke zo nauw als mogelijk aansluit bij de bedoeling en de draagwijdte van de nietige voorwaarde.

Artikel 16 Privacy

De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van TD Cleaning, en verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie.

De gegevens van de klant zullen niet overgemaakt worden aan derden.

TD Cleaning zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte opslaan.

TD Cleaning zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek.

Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden.

De klant kan steeds om inzage in, verbetering, wissing of overdracht van zijn gegevens vragen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (http://www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel

TDcleaning bvba
Krapstraat 64A
9255 Buggenhout
België
Tel: +32 (0) 52 555 483
Email: info@tdcleaning.be
BTW 0848.371.205 | Registratienummer 04.28.00
DisclaimerAlgemene voorwaarden

Ontvang gratis een vrijblijvende offerte!

Wij komen met veel plezier bij u ter plaatse om de uit te voeren werken persoonlijk te bekijken en u een offerte op maat te bezorgen.