als het écht proper moet zijn!

TDcleaning & Services

Algemene voorwaarden

Ontvang gratis een vrijblijvende offerte!

Wij komen met veel plezier bij u ter plaatse om de uit te voeren werken persoonlijk te bespreken.

Toch nog een vraagje?

Blijf er niet mee zitten, wij bieden je graag een antwoord.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TDCLEANING BVBA, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1745 OPWIJK, Nijverseelstraat 114, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0848.371.205

Artikel 1: Algemene voorwaarden

Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de overeenkomst en het daarbij horende werkrooster, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.

Alleen deze algemene voorwaarden gelden in de verhouding met de opdrachtgever, ook als ze tegenstrijdig zijn met de algemene of bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2: Begripsomschrijving

Werkzaamheden:

  • algemene schoonmaakwerken, reinigen van ramen, opkuis na renovatie/bouw, ontmossingen, strijk – en wasservice, reinigen van zonnepanelen ,…
  • Dit alles in de meest ruime zin van het woord, daaronder begrepen het verrichten van alle handelingen die met het vorige rechtstreeks of zijdelings verband houden.

Partijen:

  • a. Organisatie: de rechtspersoon met wie de opdrachtgever de overeenkomst sluit, die een arbeidsovereenkomst of een aannemingsovereenkomst heeft met de dienstverlener, die het werkrooster van de dienstverlener controleert en die het belangrijkste aanspreekpunt is voor de opdrachtgever.
  • b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie werkzaamheden worden verricht.
  • c. Dienstverlener: de natuurlijke persoon die een arbeidsovereenkomst of een aannemingsovereenkomst heeft met de dienstverlener die op basis van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden verricht.
  • d. Werkrooster: het document waarop de dienstverlener in dialoog met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft geformuleerd met betrekking tot de soort, plaats, tijd, wijze en frequentie van de werkzaamheden.

Voorwerp: het object waarop de overeenkomst betrekking heeft (bvb. gebouw, kantoor, ruiten, sanitair,…)

Artikel 3: Offerte

Alle offertes en aanbiedingen van aanneming zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is vastgesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is vastgesteld, kan aan de offerte of aan de aanbieding geen recht worden ontleend.

Indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat, kan aannemer niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden.

Artikel 4: Opdrachtbevestiging

De opdrachtgever wordt geacht met de opdrachtbevestiging te zijn akkoord gegaan doordat hij deze heeft ondertekend of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden werd begonnen.

Indien de opdrachtgever de inhoud van de offerte of de aanbieding bevestigt, mag de organisatie er van uitgaan dat de opdrachtgever zich met de offerte volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en het werkrooster de organisatie middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.

Artikel 5 Aanvang, duur en beëindiging van de werkzaamheden

De overeenkomst en de bijhorende algemene voorwaarden treden in werking wanneer de opdrachtgever zijn akkoord heeft bevestigd door ondertekening of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.

De partijen bepalen in onderling akkoord de duur van de overeenkomst en de frequentie, de soort, de aard, de plaats en de wijze van de werkzaamheden.

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde dan wel onbepaalde duur en kan op ieder moment worden beëindigd zonder verbrekingsvergoeding, mits het respecteren van een schriftelijke, aangetekend verzonden opzeg van drie maanden. De opzegtermijn vangt aan de 1e dag van de op de opzeg volgende maand.

Partijen kunnen in onderling akkoord met onmiddellijke ingang de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. De nog verschuldigde gelden zijn pro rata verschuldigd.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

Indien de partijen hetgeen volgens de overeenkomst is overeengekomen, wensen te wijzigen, zal dit schriftelijk overeengekomen en bij de oorspronkelijke overeenkomst gevoegd dienen te worden. De opdrachtgever dient dit drie maanden voorafgaand aan de wijziging mee te delen aan de organisatie, zodanig dat deze laatste zich kan organiseren.

Indien echter de wijziging van het werkrooster van die aard is dat er een prijsaanpassing dient te gebeuren, zal overleg tussen de partijen dienen plaats te vinden.

Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst

De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkrooster en de overeenkomst worden uitgevoerd. De opdrachtgever garandeert de toegang voor de dienstverlener.

De dienstverlener zal steeds kledij van de organisatie dragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Tenzij anders overeengekomen tussen de partijen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden verricht op werkdagen (doch niet op christelijke of nationale feestdagen) van maandag tot en met vrijdag.

In geval van overmacht (staking, ongeval, atmosferische gebeurtenissen,…) is er schorsing van de overeenkomst, zonder dat deze beëindigd wordt.

Indien de opdrachtgever constateert dat het resultaat van de uitvoering van de werkzaamheden beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, kan hij de organisatie schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde gebreken. De klacht dient binnen 48 uur na de uitvoering van de werkzaamheden worden geformuleerd en schriftelijk te worden gemeld. Deze klacht dient minstens een nauwkeurige omschrijving van de aard, het tijdstip en de ernst van de gebrekkige uitvoering te bevatten om ontvankelijk te zijn.

Indien de klacht gegrond wordt geacht, zal de dienstverlener de werken op eigen kosten opnieuw uitvoeren.

Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na de gebrekkige uitvoering geformuleerd en gericht te worden aan de organisatie.

Artikel 8: Kosten

Alle kosten van de voor de werkzaamheden benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn in de prijs begrepen. De organisatie legt in alle vrijheid zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen op, tenzij anders is overeengekomen.

De opdrachtgever zal de dienstverlener voor de uitvoering van de werkzaamheden de beschikking geven over het benodigde water, elektriciteit en elektriciteit.

Artikel 9: Prijs

De prijs is gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever en op de oppervlakte en aard van de werkzaamheden.

De prijzen dekken lonen, salarissen, sociale lasten, materieel, producten en algemene kosten tegen de tarieven die gelden op de dag van de sluiting van de overeenkomst.

De klant draagt alle kosten voor levering van elektriciteit, verwarming, water en het lozen van vervuild water.

Een prijsaanpassing zal, indien nodig, in onderlinge overeenkomst tussen de opdrachtgever en de organisatie plaatsvinden.

De prijzen zijn steeds zonder BTW en taksen van overheidswege.

Artikel 10: Betalingstermijn

Facturen zijn betaalbaar uiterlijk de 15de dag na de dag van de factuurdatum.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag, dient een rente van 1% per begonnen maand betaald te worden vanaf de datum van de factuur; dit zonder ingebrekestelling.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag, dient een vergoeding van 15% betaald te worden, met een minimum van 125 Euro bij wijze van forfaitaire schadevergoeding.

De organisatie is gerechtigd de werkzaamheden van de dienstverlener op te schorten indien de opdrachtgever na een eerste herinnering of een ingebrekestelling nog weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.

Alle kosten volgens uit een gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

De schade aan het voorwerp, de inboedel of eigendommen van de opdrachtgever is enkel toerekenbaar aan de dienstverlener of de organisatie indien deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een nalatigheid in de uitvoering van de werkzaamheden.

De opdrachtgever is verplicht de schade binnen 24 uur na het schadevoorval te melden.

De schade blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade.

Artikel 12: Aanwerving

Het is de opdrachtgever verboden om zonder akkoord van de organisatie gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen de dienstverlener en de organisatie, gedurende de looptijd van de werkzaamheden op basis van de overeenkomst tussen de organisatie een dienstverlener van de organisatie in dienst te nemen.

Bij overtreding van het aanwervingsverbod bedoeld in het vorige lid van dit artikel, dient een schadevergoeding betaald te worden gelijk aan de door de organisatie geleden schade. De organisatie dient deze schade concreet aan te tonen.

Artikel 13: Bevoegde rechtbank

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor de geschillen met de klant.

TDcleaning bvba
Krapstraat 64A
9255 Buggenhout
België
Tel: +32 (0) 52 555 483
Email: info@tdcleaning.be
BTW 0848.371.205 | Registratienummer 04.28.00
DisclaimerAlgemene voorwaarden

Ontvang gratis een vrijblijvende offerte!

Wij komen met veel plezier bij u ter plaatse om de uit te voeren werken persoonlijk te bekijken en u een offerte op maat te bezorgen.